Bij een nieuwjaarskaart

van Geert Schreuder Het is toch geen gezichtzo’n plastic keukenstoelstaat daar met geen ander doeldan als begin van een gedicht. Die stoel op een verlaten akkeris door de schilder neergezet.Het is alsof hij roept: opgeletmigrant, passant, elke stakker, ieder is welkom in mijn paradijsen dat een stoel in het koude winterlichtuitnodigt tot het schrijven van […]

Stil maar

Als het zo stil isdat je bij jezelfnaar binnen kunt kijken…in verborgen donkere tunnels,je bloed gedempt hoort zingendan weet je…een wereld zonder geluid bestaat nieten ookdat je met die piep in je oor moet leventot de dood zich zwijgend over je buigt.

Wees genereus!

Mededeling voor ieder die niet van zichzelf durft te houden Hemel en aarde zijn gelukkigniet menslievenddat wordt zo duidelijkin deze barre tijden.en ookdat een mensenlevenniet in dienst staatvan iets hogers het hart van mensen is nietaangebracht. Dat te denkenis een ernstige zonde.Het dient wel op de juisteplaats te zittenzo langals het duurt.Hartelijke groet.

Geloven en bestaan

Toen mijn dochter thuiskwam, riep ze: ‘op schoolzeggen ze dat God niet bestaat!’‘Dat geloof je toch niet,’ zei ik. ‘Maar bestaat hij dan wel?’‘Alleen als je gelooft,’ zei ik:‘zo is dat met geloofen met alles wat bestaat. Ik bijvoorbeeld geloof in vredeen ik weet best dat die nietbestaat, maar zo is hetmet alles waarin je […]

Het oog van de schilder

bij het werk van Henk Helmantel Namiddaglicht op groenig glas roerloos,in balans met schaal citroenen, alsof de dingen niet voorbijgaan, tijdniet gestadig klopt, geen briesje wind in deze serene wereld, hier zweeftde geest over God weet welke wateren. Een boek, een vrucht of dode distelvink,alles heeft zijn plaats, elk deel van het tableau omvat in […]

Soms

Het gebeurt somsde zon is dan zo sterk geweestdat je in stikdonkerenacht nog kunt zienwelke baan hij volgde. Zoals je wel aan mensenmerkt dat iemand hen verlietdie ze niet kunnen missen.

Het jaar van de duif

Het meeste gaat vanzelf voorbij: uren, dagen,jaren, zelfs het vallen van de avond, helenachten verzinken in spelonken. Gisterenis zo maar morgen, daar hoef je niks voor te doen. Herinneringen blijven, al moeten die niet te zwaarworden, zodat je niet meer verder kunt. Bewegenis niet slecht. Neem de duif. Klapwiekt omhoog,overziet onvoorstelbare oneindigheid en glijdt naar […]

Ma mère l’oye

Zo aangenaam, zo warm is het in de keuken.Naast het fornuis een mand hout,aan de muren schilderijen, van voorvaders,voormoeders, van heiligen en van Bismarck.Een verbleekte foto van een farao enook een ets van een jonge soldaat in uniform.Teder kust hij een meisje met lange vlechten. Onder de staande klok tegenover het raamzit oma, in een […]

Quatre Mains

Ik zoek in mijn stoffige museum.Bij de afdeling gesloten serredeuren glas in loodtref ik nette kleren en zondagochtenden,koude zon, een stijve kamer die vollooptmet muziek. Twee ruggen en, niet zichtbaar,handen, glijdend over toetsen. Ik ben op de vloer van mijn herinnering,Daar is ’n loopje, valletje, krulletje.Twee hoofden bewegen con delicatezzaop de zo bekende Diabelliklanken.Buiten start […]

Fantasie in C

Zo staat het geschreven: twintig mei van het jaar 1785trouwde een mij onbekende David van der Maren, in Leiden,met Aukje Atsma uit Leeuwarden. In Wenen schreefMozart die dag zijn Fantasie in C. Wat is tijd? De koelte van de zeekruipt over akkers en weilandennaar het erf waar tafels en stoelenzijn achtergebleven: tijd is een zomeravond, […]