Et resurrexit

Een school vinvissenvliegt traag voorbijhet verbindingskanaal, zilveren schubbenschitterend contrastmet het monochromezink van de lucht.Twee dagen voor Pasen

Dichten

Het is helemaal niet moeilijkgedichten te schrijven;het is onmogelijk.Probeer maar eenste beschrijven hoeeen vis vliegt of volgeen vlucht trekvogelsin koele voorjaarslucht.

Kerkje aan zee

Voor Kees en Floor Het liefst neem ik afstandvan deze oeverwal, want luchtwil ik, koele blauwe hemelwaarin plakkaatverfwolken kansloos zijn,omdat het hier altijd waait. Niets blijft, dat staat vast.Zelfs niet dit stoere kerkjemet zijn vriendelijke toren.Zeg alsjeblieft dat het mooi isop die smalle strook landtussen lucht en water. Dat is genoeg voor mijen ook voor […]

Noorwegen voor beginners

Een donkere middag moet het geweest zijn:het regent en ik leesover de Hardangerfjord. Als ik m’n boek neerlegzie ik de beslagen ruit:een lange streep watertussen bergen ingebed.Over ’t water gaat een bootjerook verwaaitin grauwe lucht. en zit ikin een kleurloosklaslokaal waardertig kinderenkijken naar een film. Twee dimensionaalin 625 lijnende Hardangerfjord. dertig kinderenzien de Hardangerfjord en […]

Memoria

Voor Marja Zo denk ik aantoen we zatenop de bankvoor het huis. Ze zeggendat zwaartekrachthecht aan deze aardemaar we weten beter al zoveel jarenen ook nu weerzingt de merelin de hoge es en zijn we evenbuiten ruimte en tijdwaar men isen zich bevindt

Ewsum in de schemering

Vanaf nu kunnen de bloemenhier alle perken te buiten gaanHet is immers lente en morgenis er weer zo’n dag waarin zonopkomt en avond valt.Hoe doet zo’n avond dat?Laten we zeggen datAan het einde vande dag de altijd groenevelden worden ingepaktde horizon verdwijnt.ver weg zacht en stationairsterft een tractoreen zwaandrijft in de gracht. Het waait een […]

Maart

’n Wolk vogelsin grauwe luchtwaaiert uitverspreidt zichlost op In het legeontkleurde weilandvogelsdieopvliegendansenenverdwijnen

De olde landschap van Drenthe

Niet gebonden aan wat ookgaat het water met grote slingersdoor dit oude landschap, langs weien hakhout, doorsnijdt het open veldalsof het niets achter laatniets zal missenzoekt het zijn weg,is wateren stroomt. Van oevers wuiven bloemen,buigen halmen gras.Een torenvalk roest bovenroggeblauw. Een herdertrekt zijn jas uiten vergrijpt zichaan het beste schaapvan zijn kudde. De koekoek roeptde […]

Winter op Alvaret

strakblauwe luchtwindstiltetwee hazen lopen, jagenachter elkaar aanin kristallen landschapspringen zebalorigspiralendomhoog alsofhet heelnatuurlijkis dit dansjein de sneeuw heelnatuurlijk